แผนการสอน

Strategic and managerial roles of information technology (IT). Contribution in organization. Usage of cases and lectures demonstrating how technology can gain and sustain competitiveness advantage. Critical issues in strategic of IT function in the organization. The appropriate use of IT in corporate strategy depends on an appropriate infrastructure and on the ability of the organization.
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์และการจัดการในองค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในองค์กร นำกรณีศึกษามาใช้ร่วมกับการสอนเพื่อสาธิตการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน กลยุทธ์ในการจัดการหน้าที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพขององค์กร 

เกณฑ์การให้คะแนน 100 %

          สอบกลางภาค                 Midterm Exam.                                      20%

            สอบปลายภาค                Final Exam.                                         20%

            Case Study และ กิจกรรมในห้องเรียน                                            25%

            Assignment                                                                            20%

เข้าชั้นเรียน                                                                               10%

เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีอย่างน้อย 2 ครั้ง                    5%

Comments