วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ไม่มีการเรียนการสอน ช่วงสอบกลางภาค
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เรียนตามปกติ และสอบกลางภาค


IT 423 : Strategic Management of Information Technology กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Google site >> bit.ly/it423SMIT
    Strategic and managerial roles of information technology (IT). Contribution of IT in organization. Usage of cases and lectures demonstrating how technology can gain and sustain competitiveness advantage. Critical issues in strategic of IT function in the organization. The appropriate use of IT in corporate strategy depends on an appropriate infrastructure and on the ability of the organization.

อาจารย์ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม A.Pattamaporn Pimhanam
pattamaporn.p@bu.ac.th คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ